Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinator

Bilete viser elevar i eit kjøkkenområde

Som miljøkoordinator har vi tre hovudarbeidsområde:

 Førebyggjande arbeid

 • ta initiativ til og fremje tiltak for å auke trivsel og styrke miljøet ved skulen.
 • ha særleg søkjelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

 • skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.
 • stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.
 • stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

 • hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.
 • yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar.

 

Miljøpris ved Hafstad vidaregåande skule

Prisen vert delt ut på slutten av skuleåret (kr 2500). Den vert delt ut til den klassen som har synt best miljøprofil (både med omsyn til orden og det sosiale). Vinnaren vert kåra av eit utval av to representantar frå elevrådet, ein frå lærarane, to frå andre tilsette og ein frå skuleleiinga. Med utgangspunkt i Hafstad vidaregåande skule si målsetting og Handlingsplan for trivsel og godt læringsmiljø, får kvar klasse ansvaret for- og tilsyn med miljøet i ei veke om gongen - etter ein oppsett plan. Ansvar for miljøveker 2022-23

Klassen skal mellom anna:

 • Registrere kva forbetringar klassen meiner bør gjennomførast med omsyn til både sosialt og fysisk miljø.
 • Rapportere til klassestyrar kva som kan gjerast frå skulen si side for å betre miljøet.
 • Ta opp med medelevar og/eller elevråd kva som kan gjerast frå elevane si side for å betre miljøet.
 • Diskutere skulemiljøet i klassa og finne fram til ordningar og tiltak for å skape best mogeleg læringsmiljø og trivsel.

Ved vurderinga vert det lagt vekt på:

 • Orden i klasserom, fellesrom og uteplass
 • At klassen kjem med små overraskingar som kan auke trivselen hos alle som har arbeidsplassen sin på Hafstad. (t.d sang/musikkinnslag, utkledningspåfunn, danseopptrinn, konkurransar, leikar etc., etc., etc.).

Vi håpar at elevane vil ta aktivt del for å gjera miljøet på skulen endå betre. Det krev relativt liten innsats frå den enkelte, men har stor verdi for mange. Lukke til!

Sjå også:

Kap. 9a i opplæringslova

Udir.no "Nullmobbing"

miljøkoordinator2.jpg
Miljøkoordinator3.jpg

Ta kontakt

Kontakt miljøkoordinatoren.

Liv Jorunn Sellevold

Miljøkoordinator
bilde liv jorunn Sellevold.jpg

Vi er også tilgjengelege i sosiale medium:

Snapchat: miljo-moy                 Instagram: moy_vgs               Teams: MOY-Alle                                                                                    

Om du ikkje finn oss på kontoret, ta gjerne kontakt 😊