Hopp til hovedinnhold

UPH skulen

Bilete viser ein bygning.

Skulen ved Ungdomsavdeling for Psykisk Helsevern (UPH) er eit individuelt tilpassa opplæringstilbod til ungdom mellom 12-18 år som er innlagt ved avdelinga.

Skulen held til i same bygning som ungdomsavdeling for psykisk helsevern, like ved Førde sentralsjukehus. Skulen er administrativt underlagt Førde vidaregåande skule

Opplæringslova fastset at pasientar i helseinstitusjonar har rett til grunnskuleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring (OL § 13-3a.).

Kva er UPH-skulen

 • inntil 8 elevplassar, alder 12-18 år
 • 3 lærarar
 • undervisninga føl vanleg skuleår
 • den einskilde eleven sin dag (tal timar) er individuelt tilpassa, i samråd med behandlingspersonalet. 

Kva kan UPH-skulen tilby?

 • følgje opp den einskilde eleven si undervisning, i samarbeid med heimeskulen. 
 • pedagogisk kartlegging, ved behov
 • kvar elev vert følgd opp av ein primærlærar
 • dei elevane som kan det, føl vanleg opplæringsplan

Samarbeid med heimeskulen

 • vi tek tidleg kontakt for å innhente opplysningar som er naudsynte for å skape eit godt opplæringstilbod
 • arbeidsplanar vert fortløpande sendt til UPH skulen
 • eventuelle prøvar/innleveringar vert gjennomført og sendt til heimeskulen for vurdering
 • det er ønskjeleg at elevar tek med seg dobbelt sett lærebøker frå skulen sin.