Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Skulen har for skuleåret åtte tilsette i rådgjevingstenesta, med fire rådgjevarar, to rådgjevarar for tilpassa opplæring og to miljøkoordinatorar. I tillegg kjem støtte frå OT, NAV kontakt, PPT og helsetenesta. Desse vil kunne gi deg rettleiing om yrkesval og karriere, sosiale problem, tilrettelegging eller personlege vanskar.

Arbeidsfelta for Elevtenesta:

Elevtenesta har som hovudformål gå gje vegleiing til karriereplanlegging gjennom informasjon og rettleiing om yrke og utdanning. 

Vidaregåande opplæring (VIGO)

Elevane får i samarbeid med kontaktlærar informasjon og rettleiing i høve val av studieretning, linje og fag. Elevar som skal halde fram i vidaregåande skule, får rettleiing og hjelp til å søkje Vigo på internett. Vilbli gir nyttig informasjon om vidaregåande opplæring.

Hospitering for 9. og 10. klasse

Skulen tek imot elevar til hospitering som ein del av grunnskulen sitt fag "utdanningsval". Elevane får prøve ut to ulike programområde, eitt om våren i 9. kl. og eitt om hausten i 10. kl. Hospiteringa går over to dagar.

Fagutdanning og studieførebuande

Elevar som avsluttar vidaregåande skule og skal søkje fagutdanning eller studieførebuande får i samarbeid med kontaktlærar, informasjon og rettleiing om utdanning og yrkesval.

Rådgjeving på nett

Skulen kan gi tilbod om rådgjeving på nett. Elevane kan rette spørsmål til ein av rådgjevarane. Skulen har også utarbeidd ei lenkesamling til elevane. Sjå under

Sosialpedagogisk rådgiving

Er å gje råd og hjelp dersom du har personlege og sosiale vanskar. Å gje råd og hjelp når du har vanskar med skulearbeidet. Å formidle kontakt med andre institusjonar og spesialistar om du treng det. Skulen har også helsesøster på plass fleire dagar i veka. 

Velkomen til "INFO-TORGET" ved Mo og Øyrane vidaregåande skule

Her kan du finne informasjon om yrke og utdanning (YoU). Ved å klikke på lenkene under, kjem du rett inn på aktuelle nettsider, som gir informasjon om fag, studium og lærestadar, samt studiefinansiering. Dersom du ønskjer å gjennomføre yrkes- og interessetest, ligg det og lenker til dette.

Generell info om yrke og utdanning:

Vidaregåande opplæring

Ny struktur i vidaregåande opplæring ”Kunnskapsløftet”: www.vilbli.no

Høgare utdanning — Universitet/høgskule

  • www.samordnaopptak.no Gir informasjon om opptak til høgare utdanning i Noreg, oversikt over studium og lærestader, reglar i høve opptak, poenggrenser m.m.
  • www.skoletest.no Gir info om fag og lærestader i Noreg.
  • www.studenttorget.no Er Noreg sin største studentportal - nyttig informasjon og tenester for alle som studerer eller skal til med studiane.
  • www.studievalg.no Skuleoversikt for utdanning i Noreg og utlandet.
  • www.studentum.no Skuleoversikt for utdanning i Noreg og utlandet.

Jobb/utdanning i utlandet

Desse lenkene gir info om høgare utdanning i dei fleste land; utdanningssystem, søknadsprosedyrar, godkjenning, finansiering, visum, opphaldsløyve, sjukeforsikring, butilhøve-og moglegheiter, adresser og lenker:

Andre utdanningar

Finansiering

Yrkes- og interessetestar

Karriererettleiing

Rådgjevar Øyrane

Karriere og sosialpedagogisk rådgjeving

Inger Helen Savland

Rådgjevar
Ingerhelen.jpg

Rådgjevar Mo

Karriere og sosialpedagogisk rådgjeving på Mo

Jostein Skår Støfring

Rådgjevar

Rådgjevar for tilpassa opplæring

Eirik Dahl

Rådgjevar for tilpassa opplæring
EirikDahl.JPG

Rådgjevar Hafstad

Rådgjevar for 

1STA, 1STB, 1MKA, 2STA, 2STB, 2MKA, 3STA, 3STB, 3MKA og 3PÅA

Linda Størseth Hvidsten

Rådgjevar
Linda S. Hvidsten

Rådgjevar Bjørg Stuhaug Indrebø

Rådgjevar Bjørg Stuhaug Indrebø

Bjørg Stuhaug Indrebø

Rådgjevar
Bjørg Dagunn Stuhaug Indrebø

Rådgjevar for tilpassa opplæring på Hafstad

Ellrun Enny Aarseth

Rådgjevar for tilpassa opplæring
Ellrun Enny Aarseth